Haber

Uzman astsubay alımına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete’de!

Son dakika: Uzman Erbaş yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik 15 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik, 20 Eylül 2005 tarihinde yürürlüğe giren Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 6. maddesinde yapılan değişikliği içeriyor. Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 6. maddesi şu şekilde değiştirildi:

“Madde 6- Uzman astsubay olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki esaslar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Antrenman kuralı olarak;

1) Uzmanlık alanında en az ilkokul veya dengi bir okuldan mezun olmak.

2) Uzman çavuş için en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve askerlik hizmetini astsubay olarak yapmış veya yapmakta olmak veya en az ilkokul mezunu olmak ve görevini tamamlamış veya yapmakta olmak çavuş rütbesi ile hizmet.

c) Belirlenen görev yeri konusunda uzmanlığa sahip olmak.

ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulan Sağlık Yeterlilik Yönetmeliğine göre belirlenen tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık durumunun uzman erbaşa uygun olduğunu raporla kanıtlamak, 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. .

d) Askerlik görevini yaparken başvuranlar için uygun nitelik belgesini almış olmak.

e) Deneme süresinde veya terhis olduğu tarihten itibaren beş yıl içinde yirmi yedi yaşını doldurmamış olmak ve başvurunun yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibari ile; Milli Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alım için görevlendirilen birliklere başvurmak.

f) İstekli olmak.

g) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Kanunu kapsamında yürütülecek temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlamış olanlar veya olmayan uzman kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmış olmak. -ilk atamaları doğrudan kıtaya veya birliklere yapılmış olan astsubaylar.

ğ) Askeri okullardan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden, Jandarma Genel Komutanlığından ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmemiş veya ilişiği kesilmemiş olmak. orta öğretim kurumlarındaki örgün eğitimden

h) Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında kadrolu/sözleşmeli veya astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş veya bunların adayı olarak görev yaparken ayrılmamak veya görevden alınmamak veya görevde olmamak. .

ı) Sözleşmeli astsubay veya adayı iken, sözleşmesi idare tarafından kendi kusuru nedeniyle feshedilmemişse.

i) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle ihraç edilmemiş olmak.

j) Taksirli hatalar hariç diğer kusurları nedeniyle mahkemelerce otuz günden fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak.

k) Taksirli suçlardan altı ay veya daha fazla hapis cezası almamış olmak.

l) Verilen cezanın geri bırakılması halinde dahi, alternatif yaptırıma çevrilirse, kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirse veya affa uğrarsa; Devletin şahsına karşı işlenen kabahatler ile kolay ve nitelikli zimmete para geçirme, yolsuzluk, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yüzsüz şahitlik, küfür yemini, suç tasnifi, tecavüz, taciz, kız, kadın veya erkek, fuhuşa tahrik, doğal olmayan davranış, hileli iflas, yüz kızartıcı veya onur kırıcı suçlar, kaçakçılık, kaçakçılık, resmi ihalelere ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını ifşa, firar, amir veya amirine saldırma, hatalarından dolayı mahkûm edilmeme emirlerine karşı gelme ısrar, hakaret, direniş, fitne, isyan.

m) Firar, amir veya amirine saldırı, emirlere karşı gelmede ısrar, amirlere hakaret, direnme, fitne ve isyan, Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen kabahatler nedeniyle kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile 22/5/1930 tarih ve 1632 sayılı. hapis ve/veya adli para cezasına çarptırılmamış olmak.

n) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetlerine gölge düşürmemek, askerlik şeref ve şerefiyle bağdaşmayan fiil ve davranışlarda bulunmamak.

o) Dernek tarafından uygun görülmeyen ve uygun görülmeyen menfaatlerde çalışmamak ve halen çalışmıyor olmak.

ö) Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara üye, iltisak, iltisak veya iltisakı olmamak.

p) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuken itirazı bulunmamak.

r) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi edilmemesi veya tedavi edilmemesi.

Uzman astsubay olmak için başvuruda bulunan işçinin hem subaylık görevi sırasında hem de görevden ayrıldıktan sonra yapılan ve uygun görülen güvenlik soruşturmaları; Milli Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Temel askerlik eğitiminde güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ediyor. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlananlar göreve atanır, olumsuz çıkanların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi kişiliğine gölge düşüren veya ordunun gurur ve haysiyeti ile bağdaşmayan eylemlerde bulunanlar ile terör örgütlerine veya yapı, oluşum veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit edilen kümeler uzman astsubay olarak istihdam edilmez.

Birlik komutanlıklarınca uzman astsubay olmaya layık görülenler için, “ihtisas kod numarasına” en az ilkokul veya dengi okul mezunu olan subay ve erlerin “ihtisas kod numarası” eklenebilir. Uzman astsubay olacaklar için EK-A’da yer alan yeterlilik belgesinde yer alan nitelikler dikkate alınarak terhis cetvellerinin bir kısmı. layık” ibaresi yazılır ve taburcu edilmeden önce ilgililere bilgi verilir. Bunlardan kendi sınıf veya branşı dışında bir görevde istihdam edilenlerin uzmanlık kod numaraları fiilen görev yaptıkları görevin numarası olarak yazılır. mutat askerliklerini yapıyorlar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “askeri hastaneler” ibaresi, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genelkurmay Başkanlığı Sağlık Yeterlilik Yönetmeliğine göre belirlenen tam teşekküllü hastaneden” şeklinde değiştirilmiştir. Komutanlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ile aynı fıkra (f bendi) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Uzman astsubay olarak işe alınanların bundan sonraki tüm işlemleri (yükselme, sözleşmenin uzatılması, sözleşmenin feshi, ihraç ve özlük hakları ve benzeri işlemler) 5. maddede belirtilen sözleşmeyi yapmaya yetkili merciler tarafından yürütülür. 12. madde.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) İkinci fıkrada yer alan “(Ek-C)” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri için Ek-C/1, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için Ek-C/2” şeklinde değiştirilmiştir. .

b) Aynı maddeye ikinci fıkradan sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tescil belgeleri elektronik ortamda hazırlanır. Elektronik sicil belgesine eklenmesi gereken belgeler taranarak elektronik sicil belgesine eklenir. Sicil belgesi elektronik ortamda düzenlenemiyorsa matbu sicil belgesi düzenlenebilir. • Sicil belgelerine ilişkin usul ve asıllar Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenir.Kıyı Emniyet Komutanlığında ise yönerge ile düzenlenir.”

c) Yürürlükteki yedinci fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Bir yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra, istekli olup görevdeki başarısı sicil belgeleri ile tespit edilen ve uzman erbaş olabileceğine kesin kanaat getirenler, yetkili makamlarca uzman erbaşlığa yükseltilirler. 12. maddede belirtilen sözleşmeyi yapmak.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak asıllar ve sözleşmeyi akdetmeye/feshetmeye yetkili merciler

Madde 12- Uzman astsubaylar, sözleşme süresi sonunda görevden alınır. Sözleşmelerinin yenilenmesini isteyenlerin talepleri, müteakip sözleşme süreleri bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak üzere aşağıdaki esaslar çerçevesinde uzatılabilir:

a) Taahhüt süresinin bitiminden en az üç ay önce (yurt dışına geçici görevle gidecek uzman çavuşlardan altı ay önce) hizmet süresini uzatmak istediğini belirten bir dilekçe ile başvurmak.

b) Aldıkları son kayıt notunun yüzde altmış (%60) veya üzerinde olmak.

c) Asıl takımda boş olmak.

ç) İstihdam ettiği veya istihdam edeceği ekibin görev özelliklerine göre sınıf ve branşlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Sağlık Yetenek Yönetmeliğinde belirtilen sağlık niteliklerine sahip olmak.

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında özürlü olanların, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerin çalıştırılması. bilgi ve birikimlerinin sınıfına yararlı olması ve fiziki eksikliklerini giderebilmesi şartıyla. Görev alacağı ekibin sağlık niteliklerine sahip olmak.

İşlemleri tamamlanan uzman erbaşların sözleşmeleri, bu unsurda belirtilen sözleşme yapmaya yetkili merciler tarafından onaylanarak yenilenir ve ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu şekilde sözleşmelerinin uzatılması uygun görülenler, yeni bir taahhütname imzalayarak görevlerine devam ederler. Uzman erbaş ve uzman onbaşıların sözleşmeleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı unsurunda düzenlenen azami yaş sınırına kadar uzatılabilir.

Sözleşme yapma/dönme yetkisine sahip makamlar şunlardır:

a) Tümen, tugay, bağımsız tugay komutanları veya eşit kurum başkanları veya eşit eğitim merkezi komutanları.

b) Ordu ve kolordu (ve muadili) karargâhları ve bunların doğrudan bağlı birimleri ile muadil kurum amirleri için kurmay reisleri.

c) Milli Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı birliklerde Çalışma Genel Müdürlüğü, doğrudan Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarına bağlı birliklerde işçi komutanları veya yetkili birlik komutanları veya kurum amirleri.

ç) Jandarma Genel Komutanlığında;

1) İl jandarma, alay ve muadili birlik komutanları veya kurum amirleri ile daha yüksek birlik komutanları veya muadili kurum amirleri.

2) Asayiş Kolordu Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında yetkilendirilecek Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Komutan/Cumhurbaşkanı veya komutan yardımcısı/başkan yardımcısı.

d) Kıyı Güvenlik Komutanlığı Karargâhında Sahil Güvenlik Komutanının görevlendireceği Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı ile bunlara bağlı birliklerde ana bağlı birlik komutanları ve eşdeğer kurum amirleri.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendindeki “adli veya askeri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrasında “Tugay, müstakil tugay, tümen, bölge (ve dengi) komutanlar veya muadili kurum amirleri; doğrudan doğruya kolordu ve muadili birliklere bağlı birliklerde kurmay amirleri ve eşdeğer kurum amirleri tarafından; kuvvet komutanlıklarına doğrudan bağlı birliklerde ise işçi reisleri veya yetkili komutanları tarafından Jandarma Genel Komutanlığı , Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ise Kıyı Güvenlik Komutanlığına, sözleşmeleri feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildikleri ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildikleri” şeklinde değiştirilmiştir. Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sözleşmelerini feshederek”.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu” ibaresi “25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askerlik Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15- İhtisas astsubaylar, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Dahiliye Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri, görevlendirildikleri tim görevleri ile birlikte yerine getirirler. Usul ve esaslar uzman astsubayların görevlerine ilişkin hususlar, Kuvvet Komutanlıklarında genelge, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uygulanır” ibaresi “uygulanır” şeklindedir. üçüncü fıkrasında yer alan “askeri hastanelerde, askeri hastane bulunmayan garnizonlarda” ibaresi ile “ve askeri hastanelerde” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “askeri hastanelerde veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, “askeri hastaneler” ibaresi kaldırılmıştır. ” aynı maddenin beşinci fıkrasında “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kabiliyet Yönetmeliğine göre belirlenen tam teşekküllü bir hastaneden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ayrıca 3269 sayılı Kanunun Ek-2 sayılı ek gösterge tablosunda belirlenen ek gösterge numaraları, derecelerinin saygınlığı ile uzman astsubaylara uygulanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20- Nöbetçiler hariç uzman astsubay olmak isteyenler, ilgilerine göre 211 sayılı Kanun veya Hizmet Vakıfları Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla gece meskenlerine gidebilirler. Jandarma ve Sahil Güvenlik Görevlilerinin bilgileri gizli tutuluyor, “Kışladan ve gemiden çıkamazlar. Mümkün olduğu kadar astsubay ve erlerden farklı olarak tahsis edilecek yerlere yatırılırlar. İkametlerine gidenler, subay ve astsubay hizmetlerinden yararlanabiliyor. Vardiya başında görev başındalar.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman astsubayların kılığına girdikleri ilgiye göre 2/6/1989 tarihli ve 20183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Kılık Kıyafet Yönetmeliği, 31/1989 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne göre; 3/2020 ve 31085 sayılı veya 28/3. 2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliği kararları uygulanır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “askeri hastaneler ve diğer” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “tam teşekküllü askeri hastane” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yetenek Yönetmeliği”. Altıncı fıkrada yer alan “Gülhane Askeri Tıp Akademisi veya Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Askeri Hastaneleri” ibaresi “Tam teşekküllü hastaneden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kararlarına göre, uzman astsubayların savunma hizmetindeki atamaları, koruma hizmetini yürüttükleri sürece bağlı oldukları Kuvvet Komutanlığı tarafından ertelenebilir.

Görevlendirme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar Kuvvet Komutanlıklarında genelge ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yönerge ile düzenlenir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23- Uzman erbaşların ilgisine göre; kimlik kartları 11/12/2018 tarihli ve 30622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurumsal Kimlik Kartı Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre veya İlgili yönergede.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24- Uzman astsubay atanmasına ilişkin görgü ve esaslar ile diğer hususlar şunlardır:

a) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının ihtiyaç duyacağı oranda aşağıdaki şartları taşıyan uzman astsubaylar çavuş pozisyonuna atanır:

1) Kendi adına ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından mezun olmak.

2) Aktif astsubay olmaya istekli olmak.

3) Dördüncü hizmet yılını doldurmuş olmak ve başvuru tarihinde sekizinci hizmet yılını doldurmamış olmak.

4) Sınavlarda başarılı olmak.

5) Astsubaylık sınavına başvuru tarihi itibariyle en az dört yıl süreyle kayıtlı olmak ve mevcut kayıt notlarının ortalamasının tam kayıt puanının yüzde doksan (%90) veya üzerinde olması.

6) Genel kültür, mesleki bilgi, karakter ve ahlak yönünden Astsubaylığa layık olduğunu gösteren, sicil memurunun üst tarafından bir örneği Ek-Ç’de verilen olumlu yeterlilik belgesine sahip olmak.

7) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Sağlık Yetenek Yönetmeliğinde aranan sağlık niteliklerini haiz olmak.

8) Temel askerlik ve astsubaylık anlayışını kazandıracak eğitimde başarılı olmak.

b) Aşağıdaki kurallara sahip uzman astsubaylar; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gerektirdiği ölçüde astsubay çavuşlar, astsubay meslek yüksekokullarında verilecek eğitim ve öğretimden sonra atanırlar:

1) Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak.

2) Aktif astsubay olmaya istekli olmak.

3) Uzman astsubay olarak en az bir yıl görev yapmak.

4) Sözleşme süresi içinde başvurmak.

5) Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına başvuru tarihinde, başvurunun yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle yirmibeş yaşını doldurmamış olmak.

6) Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinde ve yayımlanan ilgili yönergede belirlenen astsubay meslek yüksekokuluna girmek için yapılacak sınavda ve gerekli görülmesi halinde mülakat sınavında başarılı olmak. 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmi Gazete’de.

7) Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına başvuru tarihinde uzman çavuş olarak atandığı tarihten itibaren mevcut sicil notlarının ortalamasının yüzde doksan (%90) veya daha yüksek olması kayıt puanı.

8) Astsubaylığa genel kültür, mesleki bilgi, karakter ve ahlak yönünden layık olduğunu gösteren, en yüksek sicil memuru tarafından EK-Ç’de örneği verilen olumlu yeterlilik belgesine sahip olmak.

9) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeterlilik Yönetmeliğine göre askeri öğrenci adaylarında aranan sağlık niteliklerini taşımak.

c) Bilirkişi astsubay statüsünü sona erdirecek kabahatlerden tutuklanan veya tutuklananlar ile ihmal hataları hariç haklarında kamu davası açılanlar hariç, astsubaylığa atanmak üzere sınava alınmazlar. statüsü devam ettiği sürece astsubaydır. Ancak, hazırlık soruşturması sonunda “kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi” veya yargılama sonucuna göre “beraat” edilmesi halinde, başka kuralları da olmak kaydıyla incelemeye alınırlar.

ç) Astsubaylığa atanacak uzman astsubayların eğitimleri, özlük hakları ve diğer hususlar şunlardır:

1) Uzman astsubayların meslek liselerinde eğitim ve öğretim süreleri ve şekilleri 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Okulları Kanununa göre yapılır. Fakülte ve yüksekokullardan kendi nam ve hesabına mezun olanlardan askerlik ve astsubaylık anlayışını kazanmak üzere en az üç aylık temel eğitime tabi tutulanlardan astsubaylığa atanacaklar.

2) Uzman astsubayların uzman astsubaylık statüleri meslek okullarında ve temel askerlik ve astsubaylık anlayışını kazanmaya yönelik eğitimleri sırasında devam eder. Meslek yüksekokullarında öğrenim gören uzman astsubaylarda evli veya nişanlı olmama ve ortaokul mezunu olmama şartı aranmaz. Astsubay meslek yüksekokulunda kalıp kalmamalarına ilişkin usul ve esaslar, yürürlüğe konulacak yönerge ile düzenlenir. Kendilerine okul ve temel askerlik eğitimleri süresince 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci ödenekleri ödenmez. Bu süre içerisinde Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı iştirakleri; rütbe, derece ve rütbeler emsalleri olarak devam eder.

3) Temel askerlik ve astsubaylık anlayışını kazandırmaya yönelik eğitimlerde çeşitli nedenlerle kurs veya eğitim günlerinin toplam sayısının üçte birine katılmayanlar başarısız sayılır. Temel askerlik ve astsubaylık eğitimlerinde ders veya eğitim günlerinin üçte birine sağlık nedenleriyle devam etmeyenler, bir sonraki eğitim döneminde eğitime devam ederler ve herhangi bir nedenle başarısız olmaları halinde başarısız sayılırlar. veya başkası.

4) Başarısızlık nedeniyle veya kendi isteği ile astsubaylık meslek yüksekokullarından veya temel askerlik ve astsubaylık anlayışını kazanmak üzere eğitimden ayrılmak isteyenler ile uzman astsubay olma şartlarını taşıyanların, devam edilir. uzman astsubay olarak görev yapmak.

d) Astsubay olmak isteyen uzman astsubayların başvuru belgeleri ve tabi tutulacakları sınavların asılları, yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir. Astsubaylığa atanacak uzman astsubayların değerlendirilmesi; Not ortalamasının yüzde yirmi beşi (%25), fiziki yeterlilik ve varsa mülakat puanının yüzde onu (%10), ödül puanı eğimi ve ceza puanı notlardan düşülür. veya yazılı sınavlar sonucunda aldıkları puanlar. Ödül puanları Ek-D’deki Ödül Puan Çizelgesine göre hesaplanır. Penaltı puanı, ilgi alanına göre; 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı cetveline veya 2 sayılı Kanunun (2) sayılı cetveline göre bulunan toplam puandır. 0,118. Ceza puanı hesaplamasında ilgi alanına göre; 2012 sayılı Kanun’un (2) numaralı cetvelinde yer almayan taksirli hatalar hariç. 6413 sayılı Kanun veya 7068 sayılı Kanunun (2) numaralı cetveline göre mahkeme kararı ile verilen para cezalarında 4, diğer hapis cezalarında 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile dönüştürülür. Mahkeme kararıyla verilen cezaların ertelenmesi, hapis cezasının alternatif yaptırımlara dönüştürülmesi, isminin sicilden silinmesi veya verilen cezanın ilanının ertelenmesi durumlarında dahi ceza puanı hesaplanır. Uzman astsubay adaylarının tabi tutulacağı tüm sınavlarda 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Değerlendirme notlarının eşit olması halinde adayların sıralamasında sınavlarda aldıkları notlar, eşit olması halinde ise hizmet süreleri dikkate alınır.

e) Astsubay olmak isteyen uzman astsubay adaylarının değerlendirilmesinde, %10 oranında olmak üzere Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapanlara Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek ek kontenjan verilebilir. kontenjan aşılmaz. Bu adaylar için puan barajı Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir. Özel Kuvvetler Komutanlığında başarılı olanlar ortadaki puan sırasına göre sıralanır. Genel esasta başarılı olan adaylar ek kontenjan dışında bırakılır.

Bu unsurun kararlarına göre uzman astsubaylardan astsubaylığa nakledilenler 926 sayılı Kanun kararlarına tabidir. Uzman astsubaylardan nakledilenlerin zorunlu hizmet süresi astsubaylara ilk sözleşmelerinin onay tarihinden itibaren on beş yıldır. Bu personelin uzman çavuşta geçirdiği hizmet süresi astsubaylık bekleme süresinden sayılmaz.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Genelge ve yönerge”

Madde 24/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; Kuvvet Komutanlıklarında genelge, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise yönerge ile düzenlenir.

Yönetmeliğin uygulanması sorumluluğu

Madde 24/B- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan tereddütleri gidermeye ilgilisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 17- Birebir Yönetmeliğin Ek-C’si yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğe Ek-B ve Ek-D’den sonra gelmek üzere Ek-C/1 ve Ek-C/2 eklenmiştir. ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Yönetmelik;

a) 3/5/2023 tarihli 3. unsurun (b) bendi,

b) 10 uncu unsuru 15/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer kararların yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik kararlarını Milli Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort